godło i flaga RP, Logo Ministerstwa

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Hrubieszowie informuje, że ogłoszony został nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu: 

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.). 

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 mln zł.

Więcej informacji na temat Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 r.  można znaleźć na tej stronie

Osoby zainteresowane skorzystaniem wsparcia w ramach programu prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Hrubieszów osobiście bądź pod numerem telefonu: (84) 6965857, osoba do kontaktu Pani Sylwia Maciejewska.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Przyznanie wsparcia będzie możliwe po uzyskaniu przez Gminę Hrubieszów środków finansowych na realizację Programu.