Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Regulamin Samorządu

Fioletowa książka
fot. pixabay.com

Regulamin Samorządu

REGULAMINU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO DZIAŁAJĄCEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. STANISŁAWA STASZICA W CZERNICZYNIE

Rozdział 1: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Staszica.

§ 2

Samorząd uczniowski, działający w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Staszica, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425), Statutu Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Staszica oraz niniejszego Regulaminu.

Rozdział 2: CELE DZIAŁALNOŚCI SU

§ 3

Do głównych celów działalności SU należą:

 1. Współpraca z samorządami klasowymi, wychowawcami klas, dyrektorem szkoły.
 2. Prowadzenie księgi ciekawych rekordów szkoły.
 3. Wdrażanie młodzieży do prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
 4. Udział w akcjach charytatywnych.
 5. Wspomaganie działalności statutowej szkoły.
 6. Organizowanie apeli – przybliżenie uczniom zadań i imprez na każdy miesiącu roku.
 7. Przydział i rozliczanie wykonywanych dyżurów w czasie przerw.
 8. Ilustrowanie wydarzeń szkolnych na gazetce.
 9. Uczestniczenie w posiedzeniach klasyfikacyjnych rad pedagogicznych.
 10. Dysponowanie środkami finansowymi pozyskanym przez samorząd.
 11. Organizowanie turniejów, loterii i quizów.
 12. Kształtowanie postaw prospołecznych i prozdrowotnych.
 13. Rozwijanie potrzeby działań na rzecz zwierząt i przyrody.
 14. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.
 15. Podejmowanie działań na rzecz promowania szkoły
 16. Dbałość o przyjazną atmosferę w szkole i szacunek dla jej pracowników.
 17. Prezentowanie przez uczniów swoich talentów, zdolności i zainteresowań.
Rozdział 3: OPIEKUN SU

§ 4

Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU.

§ 5

Opiekuna SU wybiera ogół uczniów w szkole. Wybory Opiekuna SU są równe, tajne, bezpośrednie, powszechne. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.

§ 6

Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:

 • wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
 • inspirowanie uczniów do działania,
 •  pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.
Rozdział IV: ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA.

§ 7

Do wybieralnych organów SU należą:

 1. Rada Samorządów Klasowych.
 2.  Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

Ich kadencja trwa rok szkolny. Funkcje pełnione w wybieralnych organach SU nie mogą być łączone.

§ 8

Przedstawiciele Samorządów Klasowych:

 • identyfikują potrzeby uczniów,
 • inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej,
 • informują uczniów o działalności Zarządu SU.

Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole nazywane jest Radą Samorządów Klasowych.

§ 9

Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy:

 • uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacja celów SU,
 • stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU lub dyrekcji,
 • troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
 • włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

§ 10

Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy:

 • współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU,
 • opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU,
 • zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU,
 • kontrolowanie zgodności działań Zarządu SU z niniejszym Regulaminem oraz Statutem Szkoły,
 • rozpatrywanie i opiniowanie semestralnych i rocznych sprawozdań Przewodniczącego SU z działalności SU i innych spraw wniesionych przez członków Zarządu SU pod obrady.

§ 11

Do kompetencji Zarządu SU należy:

 • koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,
 • opracowanie rocznego planu działania SU,
 • identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,
 • sprawuje opiekę nad Kroniką szkoły,
 • prowadzenie księgi ciekawych rekordów
 • zbieranie i archiwizowanie [w teczce/segregatorze] bieżącej dokumentacji SU.

§ 12

Do obowiązków członków Zarządu SU należy:

 • uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU,
 • stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,
 • uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,
 • troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
 • włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

§ 13

Zarząd SU składa się z:

 1. Przewodniczącego SU.
 2. Wiceprzewodniczącego SU.
 3. Sekretarza.
 4. Skarbnika.
 5. Dwóch stałych członków Zarządu, stanowiących kierownictwo wybranych przez siebie sekcji.

§ 14

Przewodniczący SU:

 • kieruje pracą Zarządu SU,
 • reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych organizacji,
 • przedstawia uczniom, dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców plan pracy Zarządu SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU,
 • zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych,
 • podczas każdego z zebrań Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych wskazuje inna osobę sporządzającą notatkę z obrad, która zostaje dodana do archiwum dokumentacji SU.

§ 15

Skarbnik Zarządu:

 • corocznie przestawia sprawozdanie finansowe dyrekcji, Zarządowi SU oraz Radzie Samorządów Klasowych.

§ 16

Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań stałych członków Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu.

§ 17

 • Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków.
 • Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez dyrekcję szkoły, gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły.
ROZDZIAŁ 4: ORDYNACJA WYBORCZA

§ 1

Organy wybieralne Samorządu Uczniowskiego stanowią: Rada Samorządu Uczniowskiego oraz Opiekun Samorządu Uczniowskiego. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego są równe, powszechne, bezpośrednie i większościowe, prowadzone w głosowaniu tajnym.

§ 2

Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w roku szkolnym, nie później niż do 15 czerwca.

§ 3

Prawo głosowania w wyborach (czynne prawo wyborcze) posiadają wszyscy uczniowie i uczennice szkoły.

§ 4

Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:

 • stałego członka Rady Samorządu Uczniowskiego – posiada każdy uczeń i uczennica szkoły,
 • Opiekuna Samorządu Uczniowskiego – posiada każdy członek rady pedagogicznej.

§ 5

Za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów odpowiada Uczniowska Komisja Wyborcza.
Uczniowska Komisja Wyborcza składa się z min. 3 uczniów lub uczennic szkoły, którzy w danym roku szkolnym nie są kandydatami do Rady Samorządu Uczniowskiego. Członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej powinni pochodzić z różnych klas.
Termin wyborów oraz skład Uczniowskiej Komisji Wyborczej ogłasza – w porozumieniu z opiekunem Samorządu Uczniowskiego i przedstawicielami klas – ustępująca Rada Samorządu Uczniowskiego.
Ogłoszenie składu Uczniowskiej Komisji Wyborczej i rozpoczęcie przez nią prac powinien nastąpić min. 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem wyborów.

§ 6

Do zadań Uczniowskiej Komisji Wyborczej należy:

 • ogłoszenie terminu wyborów i zasad zgłaszania kandydatur – min. 2 tygodnie przed wyborem,
 • przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,
 • weryfikacja zgłoszeń i ogłoszenie nazwisk kandydatów,
 • poinformowanie uczniów szkoły o zasadach głosowania i zachęcanie do udziału w wyborach,
 • czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej,
 • przygotowanie wyborów – list wyborców, kart do głosowania, lokalu wyborczego,
 • przeprowadzenie wyborów,
 • obliczenie głosów,
 • sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników,
 • przyjęcie i rozpatrzenie ewentualnych skarg na przebieg wyborów.

Uczniowska Komisja Wyborcza działa w porozumieniu i ze wsparciem Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
Członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej, w dniu wyborów, zwolnieni są z zajęć lekcyjnych.

§ 7

Zasady zgłaszania kandydatur na członka Rady Samorządu Uczniowskiego są następujące:

Osoba zgłaszająca swoją kandydaturę do Rady Samorządu Uczniowskiego składa min. 30 podpisów poparcia swojej kandydatury, złożonych przez uczniów lub uczennice szkoły, z min. 4 różnych klas.
Podpisy zbierane są na listach zawierających następujące informacje: imię, nazwisko, klasa, własnoręczny podpis.
Listy z podpisami kandydaci składają do Uczniowskiej Komisji Wyborczej w wyznaczonym przez nią terminie – nie później niż 10 dni przed wyborami.
Uczniowska Komisja Wyborcza weryfikuje podpisy i niezwłocznie informuje kandydata o wyniku.
Po uzyskaniu potwierdzenia swojej kandydatury przez UKW kandydat może rozpocząć kampanię wyborczą.
Po terminie składania list podpisów przez kandydatów, Uczniowska Komisja Wyborcza publikuje ostateczną listę kandydatów.

§ 8

Zasady zgłaszania kandydatur na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego są następujące:

Nauczyciele chętni do pełnienia funkcji Opiekuna Samorządu Uczniowskiego zgłaszają swoją wolę do Uczniowskiej Komisji Wyborczej.

§ 9

Zasady prowadzenia kampanii wyborczej są następujące:

Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w okresie od zatwierdzenia swojej kandydatury przez Uczniowską Komisję Wyborczą do dnia przed wyborami.
Prowadzenie kampanii wyborczej w dniu wyborów jest zabronione.
Prowadząc kampanię wyborczą kandydaci nie mogą naruszać dobrego imienia innych osób ani wykorzystywać szkolnej infrastruktury bez zgody dyrekcji szkoły.

§ 10

Zasady przeprowadzenia wyborów są następujące:

Wybory odbywają się w wyznaczonym przez Radę Samorządu Uczniowskiego terminie w czasie od 20 minut przed rozpoczęciem pierwszej lekcji do 20 minut po zakończeniu ostatniej lekcji w danym dniu, w trakcie przerw oraz zajęć lekcyjnych.
Wybory odbywają się w specjalnie na ten cel wyznaczonym pomieszczeniu (osobna sala lub wydzielona część korytarza) – lokalu wyborczym.
Lokal wyborczy powinien umożliwiać oddanie głosu w warunkach tajności.
W lokalu wyborczym przez cały okres trwania wyborów znajdują się: min. 2 członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej, karty do głosowania, listy wyborców, zaplombowana urna z głosami.
Przed rozpoczęciem wyborów Uczniowska Komisja Wyborcza drukuje karty do głosowania w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów szkoły. Każda karta do głosowania powinna być opatrzona pieczęcią szkoły.
Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego umieszczone są w kolejności alfabetycznej.
Jeden wyborca głosuje poprzez postawienie jednego znaku X (dwóch krzyżujących się linii) w polu po lewej stronie nazwiska kandydata do Rady Samorządu Uczniowskiego oraz jednego znaku X w polu po lewej stronie nazwiska kandydata na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
Za głos nieważny uznaje się ten, w którym na karcie znak „X” postawiono przy więcej niż jednym nazwisku kandydata do Rady Samorządu Uczniowskiego lub na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz jeżeli na karcie nie postawiono żadnego znaku „X”.

§ 11

Liczenie głosów odbywa się według poniższej procedury

Po zakończeniu głosowania członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej otwierają urnę z głosami i dokonują przeliczenia znajdujących się w niej kart do głosowania.
Uznanie głosu za nieważny wymaga akceptacji wszystkich członków UKW obecnych przy liczeniu głosów.
Wyniki liczenia głosów Uczniowska Komisja Wyborcza spisuje w protokole zawierającym następujące informacje: liczba osób uprawnionych do głosowania:, liczba wydanych kart do głosowania:, liczba głosów ważnych:, liczba głosów nieważnych:, liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:,
Wyniki liczenia głosów wraz z informacją o tym, kto został członkiem Rady Samorządu Uczniowskiego i Opiekunem, Uczniowska Komisja Wyborcza publikuje na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły.

§ 12

Członkami Rady Samorządu Uczniowskiego zostaje 5 osób z największą liczbą głosów. Osoba z największą liczbą głosów zostaje Przewodniczącym Rady Samorządu Uczniowskiego.
Opiekunem Samorządu Uczniowskiego zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę głosów.

§ 13

Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia ogłoszenia wyników kolejnych wyborów.

§ 14

 1. Mandat członka Rady Samorządu Uczniowskiego wygasa w wypadku:
  • rezygnacji,
  • końca kadencji,
  • ukończenia nauki w szkole.
 2. Mandat Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wygasa w razie:
  • rezygnacji,
  • końca kadencji,
  • odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej.
 3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:
  • w miejsce stałych członków Rady Samorządu Uczniowskiego - Rada Samorządu Uczniowskiego powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne,
  • w przypadku Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego – na czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne,
  • w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna Samorządu Uczniowskiego – Rada Samorządu Uczniowskiego w ciągu miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, a w tym czasie obowiązki Opiekuna pełni tymczasowo dyrektor szkoły.
Rozdział 6: POSTANOWIENIA KOŃCOWE - TECHNICZNE

§ 26

 1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady Samorządów Klasowych.
 2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.
 3. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Komitet Założycielski SU w dn. 17.09.2019 r. i wchodzi w życie z dn. 1.10.2019 r.

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.