pięć koszy różnokolorowych na odpady komunalne

Działalność regulowana

Działalność regulowana w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Hrubieszów

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399).

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

 1. Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 3. Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 4. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się:

 1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Opłaty skarbowe:

 • za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł, zgodnie z Załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.). Opłatę uiszcza się najpóźniej w dniu składania wniosku;
 • za dokonanie zmiany wpisu w rejestrze działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 25,00 zł, zgodnie z Załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.). Opłatę uiszcza się najpóźniej w dniu składania wniosku;
 • wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie podlega opłacie skarbowej. Opłacie podlega wydanie zaświadczenia o wykreślenie wpisu z rejestru (opłata skarbowa w wysokości 17 zł). Opłatę uiszcza się najpóźniej w dniu składania wniosku;
 • w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika należy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł.

Opłatę skarbową w wymaganej wysokości należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Hrubieszów, ul. B. Prusa 8, 22-500 Hrubieszów, Bank Pekao S.A. I o/Hrubieszów Nr 59 1240 2829 1111 0000 4027 0296 przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Informacje dodatkowe:

 1. w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Hrubieszów jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Hrubieszów wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności;
 2. przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Terminy składania sprawozdań przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

 • I półrocze – do 31 lipca,
 • II półrocze – do 31 stycznia.

UWAGA!

Za przekazywanie nierzetelnych sprawozdań oraz przekazywanie sprawozdań po terminie obowiązywać będą kary pieniężne zgodnie z art. 9x ust. 4 i 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399).

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399);
 2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.);
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).

Do pobrania:

 1. docxWniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.17.83 KB
 2. docxOświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.15.25 KB
 3. docxWniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.18.07 KB
 4. docxWniosek o wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.21.18 KB
 5. docxRejestr działalności regulowanej51.11 KB