Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Działalność regulowana

pięć koszy różnokolorowych na odpady komunalne
fot. bixabay.com

Działalność regulowana

Działalność regulowana w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Hrubieszów

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399).

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

 1. Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 3. Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 4. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się:

 1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Opłaty skarbowe:

 • za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł, zgodnie z Załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.). Opłatę uiszcza się najpóźniej w dniu składania wniosku;
 • za dokonanie zmiany wpisu w rejestrze działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 25,00 zł, zgodnie z Załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.). Opłatę uiszcza się najpóźniej w dniu składania wniosku;
 • wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie podlega opłacie skarbowej. Opłacie podlega wydanie zaświadczenia o wykreślenie wpisu z rejestru (opłata skarbowa w wysokości 17 zł). Opłatę uiszcza się najpóźniej w dniu składania wniosku;
 • w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika należy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł.

Opłatę skarbową w wymaganej wysokości należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Hrubieszów, ul. B. Prusa 8, 22-500 Hrubieszów, Bank Pekao S.A. I o/Hrubieszów Nr 59 1240 2829 1111 0000 4027 0296 przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Informacje dodatkowe:

 1. w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Hrubieszów jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Hrubieszów wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności;
 2. przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Terminy składania sprawozdań przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

 • I półrocze – do 31 lipca,
 • II półrocze – do 31 stycznia.

UWAGA!

Za przekazywanie nierzetelnych sprawozdań oraz przekazywanie sprawozdań po terminie obowiązywać będą kary pieniężne zgodnie z art. 9x ust. 4 i 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399).

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399);
 2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.);
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).

Do pobrania:

 1. docxWniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.17.83 KB
 2. docxOświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.15.25 KB
 3. docxWniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.18.07 KB
 4. docxWniosek o wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.21.18 KB
 5. docxRejestr działalności regulowanej51.11 KB

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.