Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Obowiązek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni

Biały dom z niebieskim dachem oraz garażem
fot. pixabay.com

Obowiązek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni

Obowiązek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni:

Urząd Gminy Hrubieszów informuje o obowiązku zgłaszania eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m3 na dobę w ramach zwykłego korzystania z wód, po zakończeniu ich budowy.

Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji na wniosku dostępnym poniżej. Wniosek można również pobrać w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju nr 8 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Tel. kontaktowy 84 696 26 81 wew. 22.

Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków,
  • kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (oryginał do wglądu),
  • kopia zgłoszenia z Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków z adnotacją Starostwa o nie wniesieniu sprzeciwu (oryginał do wglądu),
  • kopia certyfikatu, aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (oryginał do wglądu),
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 120 zł lub w przypadku zwolnienia z opłaty skarbowej, oświadczenie o wykonaniu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie dla celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego.

Opłaty skarbowe:

  • opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia - 120 zł.,
  • opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł (w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika). Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia. Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Gminy Hrubieszów (Nr konta 59 1240 2829 1111 0000 4027 0296).

Zwolnienie z opłaty skarbowej:

  • Na podstawie art. 2 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015 poz. 783 z późn. zm.), zwalnia się z opłaty skarbowej dokonanie zgłoszenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Wykonanie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie dla celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego.

Miejsce składania dokumentów:

  • Urząd Gminy Hrubieszów, pokój Nr 8 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, tel. kontaktowy 84 696 26 81 wew. 22.

Podstawa prawna:

  • 152, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r., poz. 880) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.) art. 2 ust. 1 pkt. 2 oraz część I ust. 13 kolumna 3 załącznika do ustawy.

Do pobrania:

docxZgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków18.99 KB

docxOświadczenie o wykonaniu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie na cele mieszkaniowe12.25 KB

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.