Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Regulamin

Fioletowa książka
fot. pixabay.com

Regulamin Biblioteki

Regulamin biblioteki:

 1. Z  księgozbioru biblioteki szkolnej korzystać mogą wszyscy uczniowie, nauczyciele pracownicy szkoły i rodzice.

 2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.

 3. Czytelnicy mają zapewniony dostęp do regałów z książkami i prasą.

 4. Informacje o godzinach otwarcia biblioteki podane są na drzwiach wejściowych.

 5. Czytelnika w obrębie biblioteki obowiązuje cisza.

 6. W bibliotece obowiązuje zakaz picia napojów i spożywania posiłków.

 7. Ze zbiorów biblioteki korzystać można:

  • wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe)

  • czytając lub przeglądając na miejscu (czasopisma, broszury, scenariusze).

 8. Czytelnicy mogą jednorazowo wypożyczyć trzy książki na okres nie dłuższy niż 3 tygodnie, ale w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu zwrotu.

 9. Czytelnik może wypożyczyć do domu  trzy czasopisma na okres 1 tygodnia wypisując uprzednio do zeszytu wypożyczeń.

 10. Za nieterminowe zwracanie czasopism czytelnik może zostać pozbawiony prawa do wypożyczania czasopism bibliotecznych (do końca roku szkolnego).

 11. Zbiory specjalne (kasety video, programy multimedialne) wypożyczane są tylko nauczycielom.

 12. Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek i poinformować o nich bibliotekarza.

 13. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik jest zobowiązany zwrócić taką samą pozycję oraz inną wskazaną przez bibliotekarza lub wpłacić trzykrotną wartość antykwaryczną zagubionej książki.

 14. W razie zagubienia jednego woluminu książki wielotomowej czytelnik odkupuje całość dzieła.

 15. Wszystkie wypożyczone przez czytelników książki powinny być zwrócone na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.

 16. W razie nie zwrócenia książki przez ucznia bibliotekarz ma prawo wnioskowania do wychowawcy klasowego o wstrzymanie świadectwa klasy, szkoły.

 17. Rozliczenie z biblioteką ucznia potwierdza bibliotekarz na karcie obiegowej ucznia swoim podpisem i pieczęcią biblioteki.

 18. Za nie przestrzeganie regulaminu biblioteki czytelnik może być pozbawiony prawa do korzystania z księgozbioru.

 19. Uczniom wyróżniającym się systematycznym czytelnictwem i biorącym udział w pracach biblioteki mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.

 20. Wszystkich czytelników zobowiązuje się do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki oraz do kulturalnego zachowywania się.

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.