Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Statut ośrodka

Symbole paragrafów na wadze w tle fragment klawiatury komputerowej
fot. pixabay.com

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, zwany dalej ,,Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną Gminy działającą na podstawie:

 1. Uchwały Nr XI/42/90 Gminnej Rady Narodowej z dnia 2 marca 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie
 2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 5. Niniejszego statutu.

§2. Gminny Ośrodek realizuje zadania:

 1. Zlecone Gminie Hrubieszów – w zakresie ustalonym ustawami i innymi aktami prawnymi zgodnie z porozumieniami, umowami i decyzjami Wojewody.
 2. Własne Gminy Hrubieszów – wynikające z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r oraz inne zadania przewidziane w odrębnych ustawach lub uchwałach Rady Gminy.
 3. Inne na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy.

§3. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Hrubieszów.

Rozdział II - Cele i zadania

§4. Celem działania Ośrodka jest:

 1. Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych,  których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
 2. Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwianie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.
 3. Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

§5. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

 1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń.
 2. Praca socjalna.
 3. Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej.
 4. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej.
 5. Realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.
 6. Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
 7. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, innych ustaw lub nowych programów rządowych wynikających z rozeznania potrzeb Gminy.

Rozdział III - Zarządzanie i organizacja Ośrodka

§6.1. Pracą Ośrodka kieruje Kierownik, zarządza i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz działając jednoosobowo, zgodnie z zakresem pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.

§6.2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.

§6.3. Wójt Gminy udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy.

§6.4. Wójt Gminy na wniosek Kierownika Ośrodka może upoważnić do wydania decyzji administracyjnych innych pracowników Ośrodka.

§7.1. Szczegółowy zakres zadań, strukturę organizacyjną oraz zadania poszczególnych stanowisk pracy określa Regulamin organizacyjny.

§7.2. Regulamin organizacyjny ustala Kierownik Ośrodka.

Rozdział IV - Gospodarka finansowa

§8.1. Ośrodek jest jednostka budżetową i prowadzi gospodarkę finansową według zasad obowiązujących jednostki budżetowe, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

§8.2. Postawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy uwzględniający kwoty dochodów i wydatków określonych przez Radę Gminy w uchwale budżetowej.

§8.3 Ośrodek finansowany jest w zakresie zadań własnych z budżetu Gminy, w zakresie zdań zleconych ze środków przewidzianych w budżecie państwa.

Rozdział V - Postanowienia końcowe

§9. Ośrodek używa pieczęci urzędowej, podłużnej o treści "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie".

§10. Zmiana statusu może być dokonana w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§11. Statut wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Rady Gminy.

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.