Na skrzynce narzędziowej leżąca lista zadań na niej długopis, obok młotek i miarka długości

O nas

Do podstawowych zadań zakładu należy:

1. Wykonywanie usług i robót remontowych i inwestycyjnych na rzecz zasobów komunalnych, w tym budynków komunalnych mieszkalnych, szkól podstawowych, gimnazjalnych, świetlic, remiz straży pożarnych, innych budynków i obiektów budowlanych.

2. Wykonywanie robót drogowych na drogach gminnych, wewnętrznych, gminnych mostach, przepustach i chodnikach.

3. Utrzymywanie i konserwacja komunalnych ujęć wodnych, wodociągów i urządzeń kanalizacyjnych oraz naliczanie i egzekwowanie należności za dostarczona wodę i odebrane ścieki.

4. Wywóz nieczystości płynnych.

5. Wykonywanie robót wodociagowo-kanalizacyjnych.

6. Wykonywanie konserwacji i eksploatacja urządzeń grzewczych w budynkach komunalnych, użytkowanych przez gminę i gminne jednostki organizacyjne.