Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Zbiorniki bezodpływowe

Zbiorniki bezodpływowe

Grafika ilustrująca listęDziałalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności;
 3. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
 4. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
 5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
 6. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Do wniosku o udzielenie zezwolenia dołącza się:

 1. zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
 2. kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów;
 3. dokument potwierdzający tytuł prawny do bazy transportowej;
 4. dokument potwierdzający gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez stacje zlewne;
 5. dokument potwierdzający możliwość korzystania z usług myjni samochodowej;
 6. wypis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej;
 7. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa za zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych pobiera się opłatę skarbową w wysokości 107,00 zł, zgodnie z Załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.). Opłatę uiszcza się najpóźniej w dniu składania wniosku.

Opłatę skarbową w wymaganej wysokości należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Hrubieszów, ul. B. Prusa 8, 22-500 Hrubieszów, Bank Pekao S.A. I o/Hrubieszów Nr 59 1240 2829 1111 0000 4027 0296 przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu. Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać wójtowi wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.

Terminy składania sprawozdań przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

 • I kwartał – styczeń, luty, marzec – do 30 kwietnia;
 • II kwartał – kwiecień, maj, czerwiec – do 31 lipca;
 • III kwartał – lipiec, sierpień, wrzesień – do 31 października;
 • IV kwartał – październik, listopad, grudzień – do 31 stycznia.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399);
 2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.);
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).

Do pobrania:

pdf1. Uchwała Nr XXVIII/152/2013 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 13 września 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Hrubieszów.159.65 KB

docx2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.19.87 KB

docx3. Wzór sprawozdania sporządzanego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.5.56 KB

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.