Zbiorniki bezodpływowe

Grafika ilustrująca listęDziałalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności;
 3. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
 4. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
 5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
 6. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Do wniosku o udzielenie zezwolenia dołącza się:

 1. zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
 2. kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów;
 3. dokument potwierdzający tytuł prawny do bazy transportowej;
 4. dokument potwierdzający gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez stacje zlewne;
 5. dokument potwierdzający możliwość korzystania z usług myjni samochodowej;
 6. wypis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej;
 7. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa za zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych pobiera się opłatę skarbową w wysokości 107,00 zł, zgodnie z Załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.). Opłatę uiszcza się najpóźniej w dniu składania wniosku.

Opłatę skarbową w wymaganej wysokości należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Hrubieszów, ul. B. Prusa 8, 22-500 Hrubieszów, Bank Pekao S.A. I o/Hrubieszów Nr 59 1240 2829 1111 0000 4027 0296 przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu. Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać wójtowi wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.

Terminy składania sprawozdań przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

 • I kwartał – styczeń, luty, marzec – do 30 kwietnia;
 • II kwartał – kwiecień, maj, czerwiec – do 31 lipca;
 • III kwartał – lipiec, sierpień, wrzesień – do 31 października;
 • IV kwartał – październik, listopad, grudzień – do 31 stycznia.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399);
 2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.);
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).

Do pobrania:

pdf1. Uchwała Nr XXVIII/152/2013 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 13 września 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Hrubieszów.159.65 KB

docx2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.19.87 KB

docx3. Wzór sprawozdania sporządzanego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.5.56 KB