Grafika przedstawiająca wykres słupkowy

Poziomy odzysku

Poziomy odzysku

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 r., poz. 250), udostępnia się informację o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne poziomach ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

w roku 2012 wyniosły:

 1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 9,3% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w roku 2012 w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 75 %)
 2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 8,64 % (wymagany poziom w 2012 roku – 10 %);

w 2013 roku wynosiły:

 1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 20,61% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w roku 2013 w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 50 %)
 2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 15,8 % (wymagany poziom w 2013 roku – 12 %).

w 2014 roku wynosiły:

 1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 7,5 % (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w roku 2014 w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 50 %)
 2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 32,6 % (wymagany poziom w 2014 roku – 14 %).

w 2015 roku wynosiły:

 1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 13,7 % (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w roku 2015 w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 50 %)
 2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 45,6 % (wymagany poziom w 2015 roku – 16 %).

w 2016 roku wynosiły:

 1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 2,23 % (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w roku 2015 w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 45 %);
 2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 28,18 % (wymagany poziom w 2016 roku – 18 %);
 3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne – 89,71% (wymagany poziom w 2016 roku – 42 %).