Rysunek dzieci idących do szkoły

Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców

SKŁAD SAMORZĄDU - ROK SZKOLNY 2022/2023:

Przewodniczący:  Curyło Szymon 

Zastępca: Żak Daria

Sekretarz: Martyniuk Karolina 

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 Gałan Agnieszka

 

RADA RODZICÓW:

Przewodnicząca:  Machaj Dorota

Zastępca: Korzeniowska Angelika

Skarbnik: Dziuba Anna

Sekretarz: Małgorzata Wichniewicz 

 

Zasady etyczne ucznia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mienianach 

Uczeń:

 1. Przestrzega zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;
 2. Z szacunkiem i kulturą odnosi się do drugiego człowieka – przestrzega kultury słowa;
 3. Cechuje go schludny wygląd dostosowany do wymogów szkoły;
 4. Dba o bezpieczeństwo, nie stosuje przemocy słownej, fizycznej ani psychicznej;
 5. Szanuje mienie szkolne - dba jak o swoje własne;
 6. Nie przywłaszcza własności innych;
 7. Jest zobowiązany do zachowania tajemnicy korespondencji i rozmowy w sprawach osobistych powierzanych w zaufaniu przez inną osobę (kolegę, koleżankę, nauczyciela), chyba że zagraża to zdrowiu lub bezpieczeństwu innych;
 8. Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy i obowiązku systematycznego uczęszczania do szkoły;
 9. Dba o własny harmonijny rozwój fizyczny, duchowy i moralny;
 10. Przestrzega zasad zdrowego stylu życia, nie ulega nałogom;
 11. Godnie reprezentuje swoją szkołę na uroczystościach szkolnym i pozaszkolnych;
 12. Szanuje odmienne przekonania, wiarę i poglądy innych, a także godność i wolność drugiego człowieka, z szacunkiem odnosi się do osób starszych;
 13. Jest wrażliwy na potrzeby innych, chętnie pomaga słabszym i angażuje się w działalność charytatywną na rzecz potrzebujących;
 14. Jest kreatywny i przedsiębiorczy, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły.