pięć koszy różnokolorowych na odpady komunalne

Zagospodarowanie odpadów komunalnych

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399), udostępnia się informację o miejscu zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Hrubieszów zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych jest:

Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego w Srebrzyszczu
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
ul. ks. P. Skargi 11
22-100 Chełm