3 piętrowy budynek urzędu gminy w kolorze żółto pomarańczowym

Przewodnik po urzędzie

Wykaz numerów i pomieszczeń oraz skrótowy wykaz spraw załatwianych w Urzędzie Gminy Hrubieszów:

PARTER:

Kasa, Działalność Gospodarcza - Referat Finansowy
Numer pokoju: 1
Załatwiane sprawy: Rejestracja podmiotów gospodarczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie
Numery pokoi: 3, 4, 5, 6 pokój numer 12 (I piętro Urzędu Gminy)

I PIĘTRO:

Świetlica - sala konferencyjna
Numer pokoju: 2

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Numery pokoi: 8, 9
Załatwiane sprawy: Zezwolenie na wycinkę drzew; zezwolenie na hodowlę psów; gospodarka nieruchomościami - dzierżawa, najem, użyczenie; nadawanie numerów porządkowych, wymiana eternitu, najem lokali użytkowych

Referat Inwestycji, Planowania, Spraw Lokalowych i Gospodarczych
Numery pokoi: 10, 11
Załatwiane sprawy: Dodatki mieszkaniowe; zaświadczenia, wpisy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego; decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego; najem lokali mieszkaniowych; zarządzanie drogami gminnymi; zamówienia publiczne

II PIĘTRO:

Wójt Gminy
Numer pokoju: 14
Przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek od 7.30 do 15.30

Kadry, Kancelaria urzędu
Numer pokoju: 15
Załatwiane sprawy: Zaświadczenie o zatrudnieniu w Urzędzie Gminy Hrubieszów

Sekretarz Gminy, Radca Prawny
Numer pokoju: 16
Załatwiane sprawy: opinie o sprawach załatwianych przez urząd; pomoc prawna

Referat Finansowy, Skarbnik Gminy
Numer pokoju: 17
Załatwiane sprawy: Budżet Gminy

Oświata
Numer pokoju: 18
Załatwiane sprawy: Obsługa szkół; stypendia szkolne

NGO
Numer pokoju: 18a
Załatwiane sprawy: Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Informatyk, Inspektor Ochrony Danych, Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych, BHP, Inicjatywy Lokalne
Numer pokoju: 19a

III PIĘTRO:

Referat Podatków i Opłat
Numery pokoi: 20, 21, 23
Załatwiane sprawy: podatki i opłaty lokalne; podatek od środków transportowych; zwrot akcyzy; zaświadczenia o: powierzchni gospodarstw rolnych, informacje o płatności podatku, inne związane z prowadzeniem gospodarstwa.

Przewodniczący Rady Gminy, Obsługa Rady Gminy
Numer pokoju: 22
Załatwiane sprawy: Obsługa jednostek pomocniczych - sołectw

Sprawy wojskowe, ochrona ludności
Numer pokoju: 24
Załatwiane sprawy: wypłacanie świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy; wydawanie decyzji w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności; sekretarz Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Referat Spraw Obywatelskich i Ochrony Przeciwpożarowej
Numer pokoju: 25, 25a
Załatwiane sprawy: Dowody osobiste; ewidencja ludności, sprawy meldunkowe; sprawy ochrony przeciwpożarowej; zezwolenia na sprzedaż alkoholi; zezwolenia na zbiórki publiczne; zezwolenia na organizację imprez masowych, Wykonywanie zadań związanych z organizacją wyborów powszechnych, będących w kompetencji samorządu gminnego