Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Gospodarka odpadami, deklaracje, informacje

Zapisana karta papieru symbolizująca dokument na niej czarne pióro
fot. bixabay.com

Gospodarka odpadami, informacje, deklaracje

NOWA DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

 1. Urząd Gminy Hrubieszów przypomina o obowiązku składania nowej deklaracji w przypadku: narodzin dziecka, śmierci członka rodziny zamieszkałego na danej nieruchomości, zmiany ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości lub z innych przyczyn mających wpływ na naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Nową deklarację należy składać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. Wyjątek od tej reguły stanowi sytuacja dotycząca śmierci mieszkańca, deklarację można złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
 3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Na terenie gminy Hrubieszów system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmie wszystkie nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje, podmioty prowadzące działalność gospodarczą), zobowiązane są one gospodarować odpadami na dotychczasowych zasadach, tzn. mają obowiązek zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do ich odbioru i zagospodarowania.

Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na obszarze naszej gminy określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Hrubieszów.

Regulamin nakłada na właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązek selektywnej zbiórki odpadów, które będą odbierane w workach o następujących kolorach:

 • worek niebieski - papier - oznaczony napisem: „Papier”;
 • worek zielony-szkło -oznaczony napisem: „ Szkło”;
 • worek żółty - metal i tworzywo sztuczne - oznaczony napisem: „Metale i tworzywa sztuczne”;
 • worek brązowy - odpady zielone i bioodpady - oznaczony napisem: „Bio”.

Sposób segregacji został opisany w zakładce segregacja odpadów.

Odpady niesegregowane oraz pozostałości po segregacji odbierane są w worku czarnym oznaczonym napisem „Zmieszane” lub pojemniku 120 l.

Mieszkańcy są wyposażeni w worki do zbiórki tych odpadów, pojemniki 120 l na odpady zmieszane mieszkańcy muszą zakupić sami.

Ponadto wszystkie rodzaje odpadów oprócz niesegregowanych (czarne worki) mieszkańcy mogą przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów znajdującego się na terenie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s w Świerszczowie, Świerszczów Nr 108. PSZOK czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500.

Właściciel zamieszkałej nieruchomości ma obowiązek w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca złożyć do Urzędu Gminy wypełnioną deklarację, w której dokona naliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W deklaracji należy uwzględnić liczbę osób zamieszkałych, na danej nieruchomości. Liczba ta nie musi się równać liczbie osób zameldowanych. Oznacza to, że opłatę należy naliczyć wyłącznie za te osoby, które faktycznie przebywają na danej nieruchomości.

Istnieje możliwość złożenia deklaracji do Urzędu Gminy Hrubieszów drogą elektroniczną poprzez platformę Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznych - ePUAP. Szczegółowy opis sposobu doręczania dokumentów elektronicznych znajduje się na stronie: BIP

Opłata ustalona uchwałą Rady Gminy Hrubieszów obecnie wynosi:

 1. stawka opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny wynosi 12,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
 2. stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 36,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
 3. wysokość zwolnienia z części opłaty za odpady komunalne, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku wynosi 1zł.

Właściciel nieruchomości wnosi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania, cztery razy do roku. Opłatę wylicza się w następujący sposób:

 1. liczba osób zamieszkujących nieruchomość * stawka opłaty¹ = opłata za daną nieruchomość za miesiąc,
 2. wysokość opłaty za daną nieruchomość za miesiąc * 3 miesiące= kwartalna opłata
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

¹Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Hrubieszów w przypadku braku kompostownika lub stawka opłaty, pomniejszona o zniżkę określoną w Uchwale Rady Gminy Hrubieszów w przypadku posiadania kompostownika.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać każdego roku w terminach:

 1. Do dnia 15-go marca,
 2. Do dnia 15-go maja,
 3. Do dnia 15-go września,
 4. Do dnia 15-go listopada

u inkasenta lub na rachunek bankowy Nr 82 1240 2816 1111 0010 5090 5055.

Więcej informacji na ten temat będą Państwo mogli uzyskać w Urzędzie Gminy Hrubieszów, I piętro, pokój nr 9 lub pod numerem telefonu 084 696 2681, wew. 23.

Dokumenty do pobrania:

docxDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.27.48 KB

docxOdpady z działalności rolniczej.16.08 KB

 

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.