O szkole

Dlaczego Kościuszko?

Wybierając imię naszej szkoły kierowaliśmy się zarówno chęcią kontynuowania tradycji szkoły podstawowej jak i uniwersalizmem wartości prezentowanych przez naszego patrona.

Tadeusz Kościuszko to postać bardzo współczesna, żywa i interesująca osobowość, przykład człowieka aktywnego i wszechstronnego, człowieka, który odbył daleką drogę z odległej prowincjonalnej Rzeczpospolitej poprzez stołeczną Warszawę na szerokie europejskie i światowe szlaki. Tadeusz Kościuszko walczył również na naszych terenach - w bitwie pod Dubienką.

W roku 1953 w Szkole Podstawowej w Husynnem została założona harcerska drużyna sztandarowa imienia właśnie Tadeusza Kościuszki, która działała przez wiele lat.

Mówiąc o naszym patronie należy zwrócić uwagę na fakt, że to co osiągnął, to dzięki dobrej szkole, do której uczęszczał. A była to Szkoła Rycerska, która wychowywała w duchu polskiego oświecenia i kładła nacisk na wychowanie patriotyczne poprzez kształtowanie umysłów i charakterów. My też wybierając za patrona Tadeusza Kościuszkę, dążymy do tego, aby być szkołą nowoczesną, otwartą, wyposażającą w wiedzę i umiejętności, umożliwiającą młodemu człowiekowi funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Osoby wbijające gwoździe w drzewiec sztandaru w dniu 19.02.2009r w Szkole Podstawowej im. Tadeusz Kościuszki w Husynnem:

 1. J.E Ks.bp. dr Wacław Depo – Ordynariusz Diecezji Zam. – Lubacz.
 2. Ks. Dr Adam Firosz – Kanclerz Diecezji Zam. – Lubacz.
 3. Ks. Prałat Andrzej Puzon – Dziekan Dekanatu Hrubieszów Północ.
 4. Ks. Roman Karpowicz proboszcz parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
 5. Krzysztof Grabczuk - Marszałek Województwa Lubelskiego.
 6. Wojewoda Lubelski - Genowefa Tokarska.
 7. Członek Zarz. Województwa Lubelskiego - Arkadiusz Bratkowski.
 8. Kurator Lubelski - Krzysztof Babisz.
 9. Dyrektor Delegatury KL w Zamościu - Tomasz Zieliński.
 10. Z-ca Dyrektora Delegatury KL w Zamościu - Marian Szostak.
 11. St. wizyt. KL - Stanisław Jachimczuk.
 12. Starosta Powiatu Hrubieszowskiego - Józef Kuropatwa.
 13. Wójt Gminy Hrubieszów - Jan Mołodecki.
 14. Przewodniczący Rady Gminy Hrubieszów - Jerzy Fedorczuk.
 15. Dyr. Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie -prof.dr hab. Andrzej Kokowski.
 16. Prezes Zarz. WFOŚiGW w Lublinie - Wojciech Piekarczyk.
 17. Główny Insp. Lasów Państwowych - Konrad Grzybowski.
 18. Dyr. Nadleśnictwa Strzelce - Mariusz Jaślikowski.
 19. Kom. Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie - kpt. SG Leszek Surmacz.
 20. D- ca Drugiego Hrubieszowskiego Pułku rozpoznawczego - ppłk dypl. Sławomir Dudczak.
 21. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie – Marek Kołodziej.
 22. Komendant Powiatowy Policji - podinsp. Krzysztof Bartosiewicz.
 23. Dyr. Zakładu Karnego w Hrubieszowie – ppłk Andrzej Klaudel.
 24. Dyr. Zakładu Energetycznego w Hrubieszowie - Dariusz Fornal.
 25. Dyr. Samodz. Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie Tadeusz Garaj.
 26. Dyr. Powiat. Urzędu Pracy w Hrubieszowie - Sławomir Marciniuk.
 27. Przew. Rady Roztocz. Związku Rolników Kółek i Org. Rolniczych w Tomaszowie Lub. - Feliks Rębacz.
 28. Sołtys wsi Husynne - Roman Myśliwiec.
 29. Emerytowany Dyrektor- Franciszek Sawa.
 30. Emerytowany Dyrektor - Teresa Fedorczuk.
 31. Dyr. SP w Husynnem - Marzanna Adamczuk.
 32. Rada Pedagogiczna.
 33. Rada Rodziców.
 34. Samorząd Uczniowski.