Splecione dłonie czterech osób

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół interdyscyplinarny to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Jego funkcjonowanie określone jest w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz uchwały Rady Gminy Hrubieszów.

Skład Zespołu:

 1. Kozłowska Justyna - Przewodniczący Zespołu
 2. Katarzyna Lewandowska – Zastępca Przewodniczącego Zespołu
 3. Myśliwiec Anna
 4. Maciąg Adrian
 5. Pokrywka Alina
 6. Kapyś Zuzanna
 7. Dariusz Jóźwiak
 8. Edyta Krystkowiak
 9. Kicia Ewa
 10. Żmuda Agnieszka
 11. Kubik Artur
 12. Zając Ewelina
 13. Gerynowicz Danuta
 14. Marel Monika
 15. Gałan Agnieszka
 16. Dyniec Grażyna
 17. Malicka Joanna
 18. Muzyczuk Aleksandra
 19. Jonaszek Julita
 20. Gałan Beata

Zadania zespołu:

 • integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów,
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół może tworzyć grupy robocze. Skład grupy roboczej nie różni znacząco od składu Zespołu. Są to przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, jak również kuratorzy sądowi, przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadania grupy roboczej:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Siedziba Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego:

ul. Bolesława Prusa 8
22-500 Hrubieszów
Osoba do kontaktu: Justyna Kozłowska
telefon: 84 696 2681 wew. 38
fax: 84 696 58 57