Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Dodatek gazowy

płomień z kuchenki gazowej
fot. pixabay.com

Dodatek gazowy

Na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U.2022 poz. 2687), od 1 lutego br. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Komu przysługuje dodatek gazowy?

Zwrot przysługuje tym gospodarstwom domowym, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem* i spełniają kryterium dochodowe:

 • gdy miesięczne dochody gospodarstwa jednoosobowego nie przekraczają 2100 zł
 • gdy miesięczne dochody gospodarstwa wieloosobowego nie przekraczają 1500 zł
  na osobę.

Dochody wnioskodawcy analizowane są jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku o refundację podatku VAT. W przypadku wniosków złożonych do 31.07.2023 r. badany jest dochód za 2021 r., zaś w przypadku wniosków złożonych począwszy od 01.08.2023 r. - analizie podlegają dochody za 2022 r.

*Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do 21 grudnia 2022 r. Po tym terminie wpis jest możliwy tylko w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Osobom, które spełnią powyższe kryteria, przysługuje refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych.

UWAGA! Ważne informacje:

 1. Refundacja podatku VAT nie przysługuje w przypadku wykorzystywania gazu wyłącznie w kuchni (do gotowania) lub w łazience (do podgrzewania wody).
 2. Wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową tj. jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT, dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.


W jaki sposób i gdzie złożyć wniosek o refundację podatku VAT?

 • Wniosek można składać na piśmie osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
  w Hrubieszowie, ul. Bolesława Prusa 8, 22-500 Hrubieszów, nr 12 ( I piętro Urzędu Gminy),
 • pocztą, na adres Ośrodka,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej - ePuap (wymagane uwierzytelnienie podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym),

Złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej możliwe jest poprzez wysyłkę pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o refundację podatku VAT:

Podpisanie pliku za pomocą profilu zaufanego możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany/.

Wysłanie pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne.

 • przy użyciu aplikacji

Pobranie aplikacji mObywatel jest możliwe poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/pobierz-aplikacje1

Aby złożyć wniosek, należy wybrać opcję Złóż wniosek, a następnie wybrać właściwy wniosek.

Do kiedy można składać wniosek?

Wnioski można składać kilkukrotnie, po opłaceniu faktury za dowolny okres pomiędzy 01.01.2023 r. a 31.12.2023 r. lub jednorazowo za cały 2023 r., jednak nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub  po dniu 29 lutego 2024 r. w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wniosek składany po dniu 29 lutego 2024 r. może obejmować jedynie fakturę, którą odbiorca otrzymał w ciągu ostatnich 30 dni.

Do wniosku o refundację podatku VAT załączyć należy fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych przed przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Informacja o przyznaniu refundacji podatku VAT przesłana będzie na wskazaną przez wnioskodawcę pocztę elektroniczną – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT.

Wzór wniosku do pobrania:

https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r/

Poradnik dotyczący refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.:

https://bip.mos.gov.pl/energetyka/poradnik-dotyczacy-refundacji-podatku-vat-za-gaz-ziemny/

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.