palący się węgiel

INFORMACJA KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HRUBIESZOWIE

Informacja o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego.

Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz na podstawie Upoważnienia Wójta Gminy Hrubieszów dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego, złożonych od dnia 09 września 2022 r. nie nastąpi w terminie do dwóch miesięcy.

Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Hrubieszów i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Lubelskiego.

Gmina Hrubieszów złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie, kwota jaką otrzymała na dzień 09.11.2022 r. wystarczyła na rozpatrzenie i wypłacenie 1802 wniosków na łączną kwotę 5 406 000,00 zł. W związku z powyższym brak środków uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych złożonych od dnia 09.09.2022 r .

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.