Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - INFORMACJA o realizacji pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Hrubieszów w roku szkolnym 2023/2024

dwójka dzieci z książkami
fot. pixabay.com

INFORMACJA o realizacji pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Hrubieszów w roku szkolnym 2023/2024

I. Stypendia szkolne

Wydawanie i przyjmowanie wniosków z kompletem dokumentów odbywa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:30.

Wnioski o stypendium szkolne będą wydawane od 01.09.2023 r. - przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie –  do 15 września 2023 r. – uczniowie szkół podstawowych, i ponadpodstawowych, i niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych, wychowanków publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego,

– przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie – do 15 października 2023 r. – słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej, niż do 24 roku życia.

Komu przysługuje stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży
  i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, realizowanie obowiązku nauki i obowiązku szkolnego, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego
  i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych –
  do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym nie przysługuje:

- dzieciom uczęszczającym do przedszkola;

- dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, tzw. "zerówka";

- studentom szkół wyższych i licencjackich.

Wnioskodawcami mogą być: rodzice, prawni opiekunowie, pełnoletni uczniowie.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenia o wysokości przychodów z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
  za m-c sierpień 2023 r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (przychód brutto pomniejszony o: zaliczkę na podatek, koszty uzyskania przychodu, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, składkę na ubezpieczenie społeczne oraz kwotę alimentów bieżących świadczonych na rzecz innych osób), w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony,
 • decyzja przyznająca dodatek mieszkaniowy oraz dodatek energetyczny na miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub zaświadczenie o wysokości przyznanych dodatków albo oświadczenie,
 • zaświadczenie lub kserokopia aktualnej decyzji z ZUS, KRUS – przyznającej lub o waloryzacji renty/emerytury (oryginał do wglądu),
 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego - zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w wymaganym roku kalendarzowym (powyżej 1 ha przeliczeniowego),
 • zaświadczenie z KRUS o braku zaległości w opłaceniu składek,
 • kserokopia wyroku sądu zasądzającego alimenty lub zmieniającego wysokość zasądzonych alimentów wraz z potwierdzeniem ich otrzymywania (przekaz pocztowy, wyciąg bankowy) lub zaświadczenie komornika
  o nieściągalności alimentów,
 • w przypadku działalności gospodarczej (zasady ogólne, karta podatkowa, ryczałt), gdy była prowadzona
  w 2023 roku – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenie/oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu,
 • w przypadku ucznia uczęszczającego do szkoły ponadpodstawowej zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2023/2024,
 • inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji dochodowej osoby lub rodziny.

Kryterium dochodowe

Prawo do otrzymania stypendium w 2023 r. przysługuje osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty – 600 zł netto, (tj. kwota dochodu zgodna z zapisami art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Wysokość stypendium

W przypadku gdy w rodzinie ucznia występuje trudna sytuacja materialna, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie - wysokość stypendium szkolnego ustala się następująco:

– I grupa stypendium – w wysokości 223,20 zł miesięcznie, przysługuje na ucznia, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 95 % kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty 570,00 zł

– II grupa stypendium – w wysokości 210,80 zł miesięcznie, przysługuje na ucznia, gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi od 95% do 100% kryterium dochodowego  ustawy o pomocy  społecznej, tzn. jest większy, niż 570,01 zł,
a nie przekracza 600,00 zł.

W przypadku gdy w rodzinie ucznia oprócz trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, zachodzą dodatkowo okoliczności tj. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe – wysokość stypendium szkolnego ustala się następująco:

– I grupa stypendium – w wysokości 248,00 zł miesięcznie, przysługuje na ucznia, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 95 % kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty 570,00 zł

– II grupa stypendium – w wysokości 235,60 zł miesięcznie, przysługuje na ucznia, gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi od 95% do 100% kryterium dochodowego  ustawy o pomocy  społecznej, tzn. jest większy,
niż 570,01 zł a nie przekracza 600,00 zł.

Stypendium szkolne udziela się poprzez refundację poniesionych kosztów. Refundacji dokonuje się na podstawie dokumentów (np. faktur Vat, rachunków imiennych) wystawionych na wnioskodawcę do kwoty potwierdzonej ww. dokumentami, nie więcej jednak niż do wysokości stypendium szkolnego określonego w decyzji.

Faktury do rozliczenia stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 będą uznawane z datą wystawienia od dnia 01.07.2023 r.                                                     

II. Zasiłek szkolny.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego powinien zawierać dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. nie więcej, niż 620 zł).

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.