postać krzycząca przez megafon

Klub Integracji Społecznej w Gminie Hrubieszów „Pierwszy Krok”

Stowarzyszenie „Przystań” Mieniany wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Hrubieszowie zaprasza mieszkańców Gminy Hrubieszów do udziału w spotkaniach Klubu Integracji Społecznej "Pierwszy Krok".

Głównym celem Klubu Integracji Społecznej jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działania zmierzające do zapewnienia uczestnikom warsztatów bezpieczeństwa socjalnego, aktywizacji zawodowej i pomocy w osobistym rozwoju.

Działania Klubu ukierunkowane są na edukację personalną, zawodową i społeczną  ułatwiającą osiągnięcie samodzielności finansowej poprzez zatrudnienie.

Uczestnictwo w Klubie trwa min. 6 m-cy. spotkania odbywają się 1 x w tygodniu w środy, w godzinach 10.00 – 14.00,  w siedzibie Stowarzyszenia "Przystań" Mieniany  przy ul. Narutowicza 27 w Hrubieszowie.

W ofercie bezpłatne poradnictwo specjalistyczne:  prawne, psychologiczne, doradztwo zawodowe oraz spotkania grup samopomocowych.

Działalność Klubu wspiera:

  • Samorząd Gminy Hrubieszów poprzez zatrudnienie specjalistów psychologa i prawnika.
  • Centrum Integracji Społecznej poprzez zatrudnienie animatora - opiekuna Klubu, udostepnienia sale i sprzęt komputerowy.
  • Spółdzielnie Socjalne „Kuźnia Talentów” i „Galeria Dobrego Smaku” zabezpieczają poczęstunek, dodatkowo pracownicy spółdzielni którzy przeszli proces reintegracji społeczno - zawodowej, zaczynając od uczestnictwa
    w Klubie, poprzez Centrum następnie otrzymali zatrudnienie w spółdzielni,  będą uczestniczyli w spotkaniach Klubu dzieląc się swoim doświadczeniem.
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez szerokorozumianą pracę socjalną oraz współpracę kadry w ramach realizacji działań KIS

W okresie uczestnictwa w Klubie osoby korzystające mogą przygotować się do uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej a następnie do pracy w Spółdzielniach Socjalnych bądź na otwartym rynku pracy.

Klub Integracji Społecznej jest miejscem gdzie uczestnicy współdziałając i korzystając ze wsparcia specjalistów mogą rozwiązać problemy związane z odnalezieniem swojej drogi zawodowej oraz pomóc innemu człowiekowi.