postać krzycząca przez megafon

KOMUNIKAT W SPRAWIE WNIOSKU O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA – INNYCH NIŻ WĘGIEL KAMIENNY, BRYKIET LUB PELLET ZAWIERAJĄCE CO NAJMNIEJ 85% WĘGLA KAMIENNEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, informuje że w dniu 20 września 2022r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOPŁATĘ

Wniosek o wypłatę dodatku składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Na terenie Gminy Hrubieszów obsługę wniosków o wypłatę dodatku realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie.

TERMIN SKŁADANIA I ROZPATRZENIA WNIOSKU

Wnioski można składać od 21 września 2022 r. do 30 listopada 2022 r.
Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. W przypadku wątpliwości Ośrodek ma prawo do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O DOPŁATĘ

Świadczenie to jest dedykowane dla każdego gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest:
1. Kocił na paliwo stałe,
2. Kominek,
3. Koza,
4. Ogrzewacz powietrza,
5. Trzon kuchenny,
6. Piecokuchnia
7. Piec kaflowy na paliwo stałe
8. Kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG
9. Kocioł olejowy
- zasilane pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym, innym rodzajem biomasy, gazem skroplonym LPG, olejem opałowym.

Warunkiem jest zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 roku. W przypadku zawiadomienia po tej dacie o świadczenie to mogą ubiegać się tylko te osoby, które dokonały wpisu po raz pierwszy (źródło uruchomione po raz pierwszy).

Przy czym ustawodawca zdefiniował gospodarstwo domowe jako:
1. Osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe), bądź
2. Osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). Definiując gospodarstwo domowe należy również wziąć pod uwagę adres. Obowiązuje bowiem zasada „jeden dodatek na jeden adres”. Zatem świadczenie to przysługuje tylko gospodarstwom domowy zamieszkującym odrębne adresy. Lokale mieszkalne muszą być wyodrębnione.

NA JAKIE NIERUCHOMOŚCI PRZYSŁUGUJE DODATEK

Świadczenie to przysługuje gospodarstwom domowym zamieszkującym:
1. Indywidualne domy,
2. Mieszkania w budynkach wielolokalowych ze wspólną kotłownią,
3. Lokale korzystające z lokalnym sieci ciepłowniczych.

ILE WYNOSI DODATEK

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:
1. 3 000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
2. 1 000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
3. 500 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
4. 2 000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Jego wypłata nie jest zależna od progów dochodowych. Nie podlega także podatkowi dochodowemu.

DODATEK, A DODATEK WĘGLOWY

Dodatek dla domostw ogrzewanych w/w produktami grzewczymi nie przysługuje osobom, które otrzymały dodatek węglowy. Każde gospodarstwo domowe może ubiegać się tylko o jeden dodatek do ogrzewania. Znaczenie ma tu źródło ciepła zgłoszone na deklaracji do CEEB, wykazane jako główne.

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967).
2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz. U. z 2022 r. poz. 1974).

WZÓR WNIOSKU
https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000197401.pdf