płonący węgiel

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY USTAWY O DODATKU WĘGLOWYM

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, informuje że w dniu 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która znowelizowała ustawę o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r.

Po zmianach dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. Wnioskodawca, który po tej dacie zgłosił jedno z powyższych źródeł ciepła będzie mógł ubiegać się o dodatek węglowy tylko wtedy, gdy wpis ten lub zgłoszenie dokonane było po raz pierwszy (pierwsze uruchomienie tego źródła ciepła).

Ponadto informujemy iż Wójt Gminy Hrubieszów złożył stosowne zapotrzebowanie na środki na obsługę i wypłatę dodatku węglowego do Wojewody Lubelskiego jednak na dzień dzisiejszy nie otrzymała żadnych środków, z tego powodu nie jest możliwe dokonywanie wypłat dodatku węglowego.

Informacje zawarte w przedłożonych dotychczas wnioskach o wypłatę dodatku węglowego wymagają szczegółowej weryfikacji, przewidywany termin na ich rozpatrzenie  to dwa miesiące od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.