godło i flaga RP, Logo Ministerstwa

Opieka wytchnieniowa

Gmina Hrubieszów / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023, realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.
2. Osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie
z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych Program ma zapewnić czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu
na odpoczynek i regenerację.

W związku z powyższym, zapraszamy osoby zainteresowane z terenu Gminy Hrubieszów do zgłaszania potrzeb w przedmiotowym zakresie osobiście lub telefonicznie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Hrubieszowie, ul. Bolesława Prusa 8, 22-500 Hrubieszów , tel. 84 696 58 57.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy w formie opieki wytchnieniowej. Przyznanie wsparcia będzie możliwe po uzyskaniu przez Gminę Hrubieszów środków finansowych na realizację Programu.

Link do Programu