Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024

Flaga, Godło Polski, Logo MRiPS
gov.pl

Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024

Gmina Hrubieszów przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hrubieszowie po raz kolejny przystąpiła w 2024 r. do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita Wartość Programu - 41.004,00 zł

Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego – 41.004,00 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług opieki wytchnieniowej jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią nad osobą niepełnosprawną.
Adresatami Programu są członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
    1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, środowiskowego domu samopomocy placówek pobytu całodobowego, dziennego domu pomocy, warsztatów terapii zajęciowej itp.

plakat OW 2024

Opis: DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNFUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO.PLAKAT MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. DOFINANSOWANIE 41.004.00 zł. CAŁKOWITA WARTOŚĆ 41.004.00 zł.

Źródło: Ministerstwo Polityki i Rodziny Społecznej

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.