Godło i flaga RP

"Opieka wytchnieniowa"- edycja 2022 r

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie informuje, że Gmina Hrubieszów po raz kolejny przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 r. finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Gmina Hrubieszów otrzyma kwotę w wysokości 68 544,00 zł. ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2022 r. Zadanie realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
W ramach przeprowadzonej diagnozy potrzeb wśród mieszkańców gminy Hrubieszów wyłoniono 5 odbiorców wymagających wsparcia w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 r.

Więcej informacji na temat Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 r. można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa---edycja-2022
bądź pod numerem telefonu: (84) 6965857 osoba do kontaktu Pani Sylwia Maciejewska.

logotyp Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Flaga RP, Godło RP 

 

plakat informacyjno - promocyjny