Godło i flaga RP

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie informuje, że Gmina Hrubieszów po raz kolejny przystąpiła do Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 r.

Program jest dedykowany dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia równoważne do wyżej wymienionych.

Celem programu jest m.in. poprawa funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami, ograniczanie skutków niepełnosprawności, stymulacja do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby niepełnosprawne, oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Wsparcie asystenta wpłynie na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności na umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia.

Realizatorem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 r. jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie a źródłem finansowania są środki z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 

Gmina Hrubieszów na realizację Programu otrzymała kwotę w wysokości 563 346,00 zł. W ramach przeprowadzonej diagnozy potrzeb wśród mieszkańców gminy Hrubieszów wyłoniono 21 odbiorców wymagających wsparcia w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” –edycja 2022 r.

Więcej informacji na temat Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 r. można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022 bądź pod numerem telefonu: (84) 6965857 osoba do kontaktu Pani Sylwia Maciejewska.

 

logotyp Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Flaga RP, Godło RP

 

plakat informacyjno - promocyjny