Postać krzycząca przez megafon

SANATORIUM KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza rolników na bezpłatne leczenie rehabilitacyjne.

Z sanatorium mogą skorzystać osoby:

  • ze schorzeniami narządu ruchu, pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację leczniczą ma osoba, która uległa wypadkowi przy pracy rolniczej,
  • ze schorzeniami układu krążenia,
  • rolnicy, podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie albo podlegający ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą,
  • renciści, mający ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.

Potrzebne dokumenty:

  • wniosek na leczenie rehabilitacyjne na druku KRUS wystawia lekarz rodzinny lub leczący specjalista - druk wniosku dostępny na stronie www.krus.gov.pl, w zakładce zadania a następnie rehabilitacja lub
    w jednostce organizacyjnej KRUS,
  • do wniosku lekarza dołączone powinny być niezbędne badania podstawowe,
  • wniosek wraz z wynikami badań należy złożyć w Placówce Terenowej KRUS w Hrubieszowie ul. Kolejowa 8, pokój nr 2

Szczegółowe informacje udzielane są w jednostkach organizacyjnych Kasy lub pod numerem telefonu 84 688-24-55.

Rolniku, jeśli spełniasz powyższe wymagania poproś swojego lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę o wystawienie skierowania do sanatorium.