Zapisana karta papieru symbolizująca dokument na niej czarne pióro

Zarządzenie Nr 6/2021 Kierownika

Zarządzenie Nr 6/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie z dnia 27 kwietnia 2021 roku

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie w zamian za święto przypadające w sobotę dnia 1 maja 2021 r.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się dzień 4 maja 2021 r. (wtorek) lub dzień 4 czerwca 2021 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie w zamian za święto przypadające w inny dzień niż niedziela - w sobotę dnia 1 maja 2021 r.
§ 2. Informację o dodatkowym dniu wolnym od pracy podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi ds. kadrowych.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.