Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Informacja o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkańców 2021

Informacja o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkańców 2021

Informacja o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. na terenie całej Polski realizowany jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 202 l. Jest to największe badanie statystyczne realizowane raz na 10 lat. Wyniki spisu stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.

Ponadto są wykorzystywane przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno-ściekowej. Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

Spisem objęte są osoby, które w dniu 31 marca 2021 r. mieszkały w Polsce na stałe lub przebywały czasowo (zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy), obywatele polscy przebywający za granicą, którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce oraz osoby bezdomne (obywatele polscy i cudzoziemcy).

Podstawową metodą spisu jest samospis internetowy poprzez formularz spisowy dostępny na stronie internetowej spis.gov.pl. Każda z osób podlegających spisowi może również skorzystać ze spisu „na żądanie” - wystarczy zadzwonić na Infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99. Jeżeli ktoś nie posiada komputera, dostępu do Internetu lub potrzebuje pomocy by się spisać, może skorzystać bezpłatnie z udostępnionego w budynku Urzędu Gminy Hrubieszów (parter) stanowiska do samospisu gdzie pracownicy służą pomocą. Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie skontaktuje się rachmistrz.

Dane    zbierane    w   spisie    są    zabezpieczone.    Osoby    wykonujące    prace  spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie   lub wykorzystywanie danych   uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Pamiętajmy, że udział w spisie jest naszym obowiązkiem wynikającym z ustawy o statystyce publicznej a odmowa udzielenia informacji w spisie powszechnym podlega karze grzywny.

Więcej informacji o spisie można znaleźć na stronie internetowej spis.gov.pl dedykowanej Narodowemu Spisowi Powszechnemu Ludności i Mieszkań 2021.

Gminny Komisarz Spisowy Wójt Gminy Hrubieszów

/-/ Tomasz Zając

 

GMINNY PUNKT SPISOWY

zaprasza mieszkańców gminy Hrubieszów do UDZIAŁU W NARODOWYM SPISIE POWSZECHNYM LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 poprzez dokonanie samospisu w budynku Urzędu Gminy Hrubieszów (parter) w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7’0-15'0 (do dnia 30 września 2021 r.)

 

Spisem objęte sa osoby, które w dniu 31 marca 2021 r.:

  • mieszkały w Polsce na stałe lub przebywały czasowo — zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy;

obywatele polscy przebywający za granicą, którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce;

  • osoby bezdomne — obywatele polscy i

Pamiętaj!

W spisie należy podać adres faktycznego zamieszkania w dniu 31.03 2021 r., a nie adres zameldowania.

Informacje, które mogą sprawić trudność to:

Nr PESEL osób wspólnie zamieszkałych oraz ich wykształcenie.

Dla osób przebywających za granicą wymagane jest podanie dokładnej daty urodzenia;

  • powierzchnia użytkowa mieszkania;
  • rok oddania budynku do użytku.

Zachęcamy o przygotowanie powyższych danych, które ułatwią Państwu spisanie się. Pvtania w spisie, dotyczą stanu na dzień 31.03.202 1 r.

Jeśli masz problem z samodzielnym spisaniem się przez Internet lub go nie posiadasz — przyjdź do urzędu, służymy pomocą!

 

Jak można się spisać?

Podstawową metodą jest samospis internetowy (wejdź na stronę https://spis.gov.pl następnie przejdź do aplikacji spisowej). Dodatkowo   stanowisko   do   samospisu   udostępniono   w   urzędzie   gminy (od poniedziałku do piątku w godz. 7' 0-1500). Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii spisowej pod nr 22 279 99 99 (działa ona od poniedziałku do piątku w godz. 800-1800, opłata zgodna z taryfą operatora) lub wywiad bezpośredni z rachmistrzem.

Pamiętaj!

Rachmistrzowi nie możesz odmówić realizacji spisu.

 

Tożsamość rachmistrza można zweryfikować przez:

  1. Specjalnie przygotowaną aplikację dostępny na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/.
  2. Kontakt z infolinii spisową pod numerem 22 279 99 99 (wybierz 1 — Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 — weryfikacja tożsamości

Za odmowę udziału w spisie powszechnym grozi kara grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Pamiętaj!!!

Udział w spisie jest obowiązkowy!!!

 

Nie czekaj do 30 września br.

Spisz się już dziś!

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.