grafika symbolizująca megafon

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Działając zgodnie z art. 15 ust. 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z póź. zm.) informuję,

że w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. „Przygotowanie młodzieżowych drużyn pożarniczych Gminy Hrubieszów do działań ratowniczo – gaśniczych” przewidzianego w Rocznym Programie Współpracy Gminy Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 zgodnie z uchwałą Nr XXXV/258/2021 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłoszonego dnia 25 maja 2022 roku wybrano ofertę:


1. Nazwa Oferenta: Stowarzyszenie Ochotnicza Staż Pożarna w Brodzicy

2. Nazwa zadania publicznego: „Przygotowanie młodzieżowych drużyn pożarniczych Gminy Hrubieszów do działań ratowniczo – gaśniczych”

3. Wysokość przyznanych środków publicznych: 35.000,00 zł. (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł.)

 

Wójt Gminy
/-/ Tomasz Zając