Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - PROCEDURA SZACOWANIA STRAT W GOSPODARSTWACH ROLNYCH 2024 R.

PROCEDURA SZACOWANIA STRAT  W GOSPODARSTWACH ROLNYCH 2024 R.

PROCEDURA SZACOWANIA STRAT W GOSPODARSTWACH ROLNYCH 2024 R.

Rolnicy którzy ponieśli straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę lub suszę w środku trwałym mogą składać w Urzędzie Gminy wnioski o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych w uprawach niezwłocznie po wystąpieniu tych zjawisk lub stwierdzeniu ich skutków.

Szacowanie szkód w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich i środkach trwałych, powstałych w granicach administracyjnych Gminy Hrubieszów jest możliwe po złożeniu do Urzędu Gminy Hrubieszów przez poszkodowanego rolnika stosownego wniosku zawierającego podpisaną zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Ponadto składający wniosek o szacowanie szkód zobowiązany jest do złożenia na piśmie oświadczenia czy wnioskował albo będzie wnioskował w roku bieżącym o szacowanie szkód w uprawach spowodowanych wystąpieniem suszy.

Obowiązujące prawo nie pozwala na szacowanie strat u rolników, którzy nie złożyli stosownego wniosku w Urzędzie Gminy.

Wszystkie dane we wniosku o szacowanie szkód dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem składanym do ARiMR o dopłaty, którego kopię należy dołączyć w celu weryfikacji oświadczeń i sprawnej pracy komisji. Komisja szacuje w terenie uprawy przed zbiorem plonu.

Zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych (nie stanowiących środek trwały) spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu dokonuje się poprzez aplikacje publiczną, bez udziału Komisji.

Komisja szacuje wszystkie szkody powstałe w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej (tj. w uprawach, zwierzętach i w środkach trwałych), gdyż za podstawę określenia zakresu i wysokości szkód w produkcji rolnej przyjmuje się całość produkcji prowadzonej w gospodarstwie rolnym tj. zarówno w produkcji roślinnej jak i w zwierzęcej, niezależnie od tego czy szkody wystąpiły wyłącznie w uprawach, czy wyłącznie w produkcji zwierzęcej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma możliwości sporządzenia łącznego protokołu oszacowania szkód obejmującego szkody powstałe w uprawach w wyniku suszy.

Szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych przebiega na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 187 z późn. zm.) oraz w oparciu o „Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę lub suszę w środku trwałym” z 26 kwietnia 2024 r.

Komisja sporządza protokoły szacowania strat na wzorze obowiązującym w danym roku, udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, potwierdzając tym wystąpienia szkód.

W przypadku wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Referatem Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Hrubieszów (nr tel. 84 6962681 wew. 22) lub z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (nr tel. 81 74 24 542 lub 81 74 24 530).

DO POBRANIA:

docWniosek o szacowanie strat 2024 r.

docOświadczenie o wielkości produkcji zwierzęcej.

docOświadczenie straty inwestycyjne w sadach i plantacjach wieloletnich.

docOświadczenie budynki/sprzęt.

docOświadczenie susza.

docUpoważnienie do reprezentowania.

docxWniosek o wydanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopi protokołu.

docOświadczenie o zagubieniu potwierdzonego protokołu.

docWniosek - zgłoszenie strat spowodowanych suszą do oszacowania przez komisję.

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.