Ilustracja przedstawiająca przydomową oczyszczalnie ścieków

Wójt Gminy Hrubieszów informuje mieszkańców o możliwości dofinansowania do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Hrubieszów.

Dotacje celowe mogą być udzielane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Hrubieszów dla osób które są osobami fizycznymi, zamieszkującymi na terenie gminy Hrubieszów oraz posiadają tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie gminy Hrubieszów.

Wnioskodawca może otrzymać do 90% kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, lecz nie więcej niż 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych).

Dofinansowaniu nie podlegają:
  1. koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa;
  2. koszty eksploatacji i napraw;
  3. wydatki poniesione przed dniem złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej.
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.                                 

Wnioski o udzielenie dofinansowania będą rozpatrywane według kolejności wpływu.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie: od 1 lutego 2023 r. do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków powinna być zakończona do 30 listopada 2023 roku, wraz ze złożeniem wniosku o rozliczenie dotacji do Urzędu Gminy ze względu na konieczność rozliczenia dotacji zgodnie z regulaminem.

Realizację przedsięwzięcia reguluje uchwała Nr XLIII/315/2022 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Hrubieszów polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków pdf(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 3507).637.45 KB

Informacje na temat udzielenia dotacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Hrubieszów pok. nr 10 oraz pod numerem telefonu: 84 696 26 81 (wew.25).