postać krzycząca przez megafon

WÓJT GMINY HRUBIESZÓW ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż samochodu specjalnego – pożarniczego marki Jelcz typ 315M

WÓJT GMINY HRUBIESZÓW ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż samochodu specjalnego – pożarniczego marki Jelcz typ 315M

Dane techniczne pojazdu:

 1. Marka pojazdu: Jelcz
 2. Typ pojazdu: 315M
 3. Rodzaj pojazdu: specjalny - pożarniczy
 4. Nr rejestracyjny: ZAH 051B
 5. Rok produkcji: 1977
 6. Nr podwozia: 0283
 7. Nr silnika: nie ustalono
 8. Liczba miejsc: 4
 9. Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
 10. Typ silnika: SW 680
 11. Pojemność: 11 100 cm3
 12. Moc silnika: 179 kW
 13. Stan licznika: 34586 km
 14. Przebieg całkowity: nie ustalono
 15. Masa własna: 7 000 kg
 16. Maksymalna masa całkowita: 15 400 kg

Opis stanu technicznego z uwzględnieniem usterek, wad, niesprawności i braków:

Pojazd eksploatowany zgodnie z przeznaczeniem do końca roku 2021 (ewidencjonowany w podziale bojowym), bez aktualnych badań technicznych, garażowany na terenie zamkniętym, monitorowanym, posiada aktualną polisę OC.

Silnik z oznakami zużycia, bez możliwości uruchomienia. Akumulator o zmniejszonej skuteczności rozruchowej.

Wszystkie podzespoły przeniesienia ruchu i sterowania wypracowane stosownie do okresu eksploatacji- powierzchniowo skorodowane.

Zaawansowany proces korozji szkieletu konstrukcyjnego i blach poszycia z ubytkami lakieru w okolicach połączeń blach oraz na krawędziach i obrzeżach. Tapicerka wnętrza poprzecierana, zniszczona. Wnętrze zanieczyszczone.

Pompa i osprzęt pojazdu ppoż. kompletny nosi ślady użytkowania. Zbiornik powierzchniowo skorodowany o poj. 6000 dcm3.

Ogumienie STOMIL 1100X20 szt. 6 zużyte w ok. 45%.

Cena wywoławcza wynosi: 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 brutto).

Przetarg odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy Hrubieszów, ul. B. Prusa 8, 22-500 Hrubieszów (I piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100), przelewem na konto Urzędu Gminy Hrubieszów nr 22124028291111000040270283 (Bank PEKAO SA o/Hrubieszów) w terminie do dnia 28 listopada 2022 roku włącznie. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ środków na konto Urzędu Gminy Hrubieszów w wyżej podanym terminie. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.  Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika. Wadium zwracane jest w wysokości dokonanej wpłaty, bez odsetek.

Wadium przepada w całości na rzecz Organizatora przetargu, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyla się od podpisania umowy oraz zapłaty ceny nabycia w terminie 7 dni od daty przetargu.

Regulamin przetargu oraz obowiązujące przepisy dotyczące przetargu i warunków sprzedaży udostępnione są do wglądu w Referacie Obywatelskim i Ochrony Przeciwpożarowej (III piętro, pok. Nr 25).

Bliższe informacje związane z przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Hrubieszów, ul. B. Prusa 8, 22-500 Hrubieszów, pok. nr 25 lub pod nr tel. 84 696 26 81 wew. 17 lub 29.

Przedmiot przetargu zostanie wydany nabywcy niezwłocznie po wpływie środków pieniężnych na konto sprzedającego.

Organizatorowi przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.