Grad leżący na ziemi

Procedura szacowania strat w gospodarstwach rolnych 2021 r.

Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę powinny być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji niezwłocznie po wystąpieniu tych zjawisk lub stwierdzeniu ich skutków.

Szacowanie szkód w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich i środkach trwałych, powstałych w granicach administracyjnych Gminy Hrubieszów jest możliwe po złożeniu do Urzędu Gminy Hrubieszów przez poszkodowanego rolnika stosownego wniosku zawierającego podpisaną zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.

Ponadto składający wniosek o szacowanie szkód zobowiązany jest do złożenia na piśmie oświadczenia czy wnioskował albo będzie wnioskował w roku bieżącym o szacowanie szkód w uprawach spowodowanych wystąpieniem suszy.
Rolnicy ubiegający się o szacowanie strat proszeni są o dołączenie kopii wniosków składanych do ARiMR o dopłaty, w celu weryfikacji oświadczeń i sprawnej pracy komisji.
Zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę i sporządzenie protokołu dokonuje się przez aplikację publiczną, bez udziału komisji.
Szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych przebiegać będzie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 187 z późn. zm.) oraz w oparciu o „Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę lub suszę w środku trwałym” z 28 maja 2021 r.

W przypadku wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Referatem Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Hrubieszów (nr tel. 84 6962681 wew. 22) lub z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (nr tel. 817 424 542 lub 817 424 530).

Do pobrania:
  1. docxWniosek o szacowanie strat 2021 r.25.63 KB
  2. docxOświadczenie o wielkości produkcji zwierzęcej.18.19 KB
  3. docxOświadczenie straty inwestycyjne w sadach i plantacjach wieloletnich.16.48 KB
  4. docxOświadczenie budynki / sprzęt.17.33 KB
  5. docxOświadczenie susza.13.88 KB
  6. docxUpoważnienie.12.86 KB